Faq

Kies een categorie

Vragen uit de categorie: Project
 • Wanneer is de aanleg van Maasvlakte 2 van start gegaan?

  1 september 2008 is de aannemerscombinatie PUMA begonnen met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van Maasvlakte 2.

 • Waarom is de aanleg van Maasvlakte 2 zo belangrijk?

  De afgelopen decennia is de Rotterdamse haven fors gegroeid. De grenzen van de huidige beschikbare ruimte worden naar verwachting rond 2013 bereikt. Om ook in de toekomst aan de stijgende vraag te kunnen voldoen en een leidende rol in Europa te blijven vervullen is uitbreiding van de haven noodzakelijk. Een goed draaiende en groeiende Rotterdamse haven is van groot belang voor de Nederlandse economie.

 • Wat wordt bedoeld met Bestaand Rotterdams Gebied?

  Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) is de verzamelnaam voor een aantal projecten die voortvloeien uit de dubbele doelstelling van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Deze dubbele doelstelling is:
  > het bestaande havengebied beter te benutten en;
  > de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
  De projecten zijn onder te verdelen in intensiveringsprojecten, waarbij het bestaande havengebied beter benut wordt. En leefbaarheidsprojecten die de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten. De omliggende gemeenten hebben zelf aangegeven welke projecten ze graag uitgevoerd zouden zien. Het project BRG heeft een looptijd van 15 jaar en moet in 2021 zijn afgerond.

 • Is Rotterdam straks weer de grootste haven ter wereld?

  Rotterdam is de grootste haven van Europa. Door de aanleg van Maasvlakte 2 verzekert Rotterdam zich van deze koppositie. Op de wereldranglijst van grootste havens staat Shanghai op dit moment op nummer één, gevolgd door Singapore. Rotterdam is de op drie na grootste haven ter wereld.

 • Waarom is voor uitbreiding van de huidige Maasvlakte gekozen?

  In het kader van Project Mainportontwikkeling Rotterdam zijn alle ontwikkelingsmogelijkheden bekeken voor havenuitbreidingen in de wijde omgeving van Rotterdam. Uitgangspunt was dat deze uitbreidingsmogelijkheden vergelijkbare achterlandverbindingen en randvoorwaarden moesten kunnen bieden als Rotterdam. Hieruit bleek dat hoewel de havens in Nederland elkaar versterken, ze wel degelijk sterk verschillen in het aangeboden cluster. Daarbij is de haven van Rotterdam onvergelijkbaar in het voordeel ten opzichte van de andere havens. Na dit onderzoek koos de regering er daarom voor om de mainport Rotterdam economisch te versterken door ruimte te zoeken die grenst aan het huidige havengebied.

  De regering heeft hierbij een dubbele doelstelling geformuleerd: naast versterking van de mainport Rotterdam, moet ook de leefomgeving in Rijnmond verbeteren.

 • Wat betekent Design & Construct?

  Design & Construct wil zeggen dat PUMA, de aannemerscombinatie die Maasvlakte 2 aanlegt, een geïntegreerd contract heeft gekregen. Dat betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp, de uitvoering, als voor de risico’s die daarmee gemoeid zijn. De risico's liggen op op deze manier bij de partijen die ze het beste kan beheersen. Het Havenbedrijf verzekert zich op deze manier van tijdige oplevering van de landaanwinning, voor een vaste prijs. Dit gebeurt volgens vooraf gemaakte afspraken en zonder verrassingen.

 • Wat is de dubbele doelstelling?

  Ruimte scheppen in de haven en in de regio, zowel voor bedrijven als voor de natuur en recreatie. Op die manier gaat de leefbaarheid er in de regio als geheel er netto op vooruit. Dat is het dubbele doel dat het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) nastreeft. De doelen zijn aan elkaar gekoppeld. De uitbreiding van de haven met Maasvlakte 2 mag alleen plaatsvinden als ook de leefbaarheidsprojecten gerealiseerd worden. Havenuitbreiding en vergroting van de leefbaarheid gaan hand in hand.

 • Wat is de rol van Rijkswaterstaat?

  Het Rijk (PMR) heeft de intstelling en aanleg van de natuurcompensatie (instelling bodembeschermingsbied en aanleg van duincompensatie) belegd bij Rijkswaterstaat. Deze beheert de bestaande natuurgebieden en is dus de beste partij om ook de natuurcompensatie te realiseren.

 • Wat is de rol van Project Mainportontwikkeling Rotterdam?

  De Nederlandse overheid wil de mainport Rotterdam versterken, met respect voor natuur en milieu én de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Om dit te bereiken is het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) opgericht. Dit bestaat uit drie deelprojecten:
  > Aanleg van Maasvlakte 2, inclusief de bijbehorende natuurcompensatie.
  > Ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreatiegebied.
  > Een serie projecten, onder de naam Bestaand Rotterdams Gebied, om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

  Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe havengebied; de provincie Zuid-Holland voor het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied; de gemeente Rotterdam voor het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied.

 • Wat is een business case?

  Een business case is een economisch rekenmodel, waarin de werkelijkheid wordt nagebootst. Door constant actuele gegevens over marktontwikkeling, klantvraag, bouwwijze en een andere relevante zaken in te voeren berekent de business case of het gewenste rendement op de investering gehaald wordt. Op die manier is het mogelijk de voortgang van het proces in het oog te houden.

 • Welke partijen zijn bij het project betrokken?

  De projectorganisatie Maasvlakte 2 maakt deel uit van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en werkt nauw samen met het Rijk, de gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de omringende gemeenten.

 • Wie is verantwoordelijk voor de aanleg van Maasvlakte 2?

  De aanleg van Maasvlakte 2 gebeurt door het Havenbedrijf Rotterdam. Binnen het bedrijf is daarvoor een speciale projectorganisatie ingericht waar alle werkzaamheden zijn samengebracht. Ronald Paul is projectdirecteur van de Projectorganisatie Maasvlakte 2. De feitelijke aanleg is in handen van aannemerscombinatie PUMA, bestaande uit de bedrijven Koninklijke Boskalis Westminster en Van Oord.

 • Is de havenuitbreiding nog wel verstandig en nodig, gezien de economische situatie?

  De conjunctuur kent altijd cycli. Maasvlakte 2 wordt voor de lange termijn aangelegd. Pas in 2013 zijn de eerste terreinen gereed. Voor de terreinen die nu aangelegd worden zijn al klanten. De aanleg van volgende fasen vindt pas plaats als er interesse is vanuit de markt. De verwachting is dat in de toekomst die extra capaciteit zeker nodig is. Een haven is relatief beperkt gevoelig voor conjunctuurschommelingen. De productie van primaire en secundaire levensbehoeften worden tegenwoordig veelal in andere continenten geproduceerd. De behoefte van het achterland aan deze producten zal daarom nooit heel sterk teruglopen.
   
  De Rotterdamse haven biedt geen ruimte voor verdere groei. Deze groei wordt nog altijd, zeker op de middellange termijn, verwacht. Maasvlakte 2 biedt die mogelijkheid voor verdere groei van de haven. De financiering is in het begin van 2008 tegen gunstige voorwaarden geregeld. De rente waartegen de financiering is verstrekt, is vastgelegd. De banken waarmee de financiering geregeld is, zijn betrouwbare partijen. De financiering is ondergebracht bij Fortis, ING, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Europese Investeringsbank.

Heeft u andere vragen? Stel ze ons.