Bookmark and Share

Gedegen te werk

Maasvlakte 2 heeft als grootschalig project een zorgvuldige voorbereiding gehad. Niet alleen vanwege de doorlopen besluitvormingsprocessen en vergunningaanvragen. Maar ook omdat het een complex project is waar op alle vlakken hoge eisen aan gesteld worden. Zowel aan de voorbereiding, als tijdens de uitvoering, maar zeker ook aan het uiteindelijk functioneren van het nieuwe havengebied.

Havenuitbreiding voorziet in behoefte

Opnieuw loopt de haven van Rotterdam in ruimtelijk opzicht tegen zijn grenzen aan. In het bestaande haven- en industriegebied is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen groeien vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Wil Rotterdam zich blijven ontwikkelen, dan moet extra ruimte gemaakt worden. Met name voor de diepzeegerelateerde containersector, de chemische industrie en distributieparken is ruimte nodig. Daar liggen de kansen. Toekomstige containerschepen steken dieper dan bestaande havens toelaten. Door daarop in te spelen met een direct aan zee gelegen 20 meter diepe haven verzekert Rotterdam zich van een unieke positie in de Europese markt.

Goed beslagen ten ijs

Het plan voor Maasvlakte 2 is niet van gisteren. In de jaren '90 van de vorige eeuw is al begonnen met de eerste schetsen voor het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een blauwdruk van het gebied, Masterplan genoemd. Een degelijke basis die ruimte biedt de ontwikkelingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Het biedt dan ook een goede basis voor de aannemer om Maasvlakte 2 aan te leggen, en zelfs tijdens de aanleg nog te verbeteren.

PUMA trekt eigen plan

Aannemerscombinatie PUMA heeft na de internationale aanbesteding het contract mogen tekenen voor de aanleg van Maasvlakte 2. Het contract heeft een design, construct & maintenance vorm. Het voorziet daarmee niet alleen in de aanleg van het nieuwe havengebied, maar ook in het onderhoud van de zeewering en kademuren. De aanbesteding bestond bovendien niet uit een kant en klaar ontwerp, maar een functioneel Programma van Eisen, voortvloeiend uit het Masterpan. Alle ruimte dus om het ontwerp te optimaliseren en zo beter en slimmer te maken. PUMA heeft zo invloed op dat wat ze uiteindelijk zelf gaat bouwen en moet onderhouden. Zo wordt het plan voor Maasvlakte 2 óók het plan van aannemerscombinatie PUMA.

Bijzonder contract

Zowel ten tijde van de beoordeling van de biedingen in de aanbestedingfase als gedurende de feitelijke aanleg worden de complexe en risicovolle onderdelen met extra aandacht bekeken. De aannemer heeft zodoende alle ruimte gekregen om creatieve en innovatieve ideeën op te nemen in het uiteindelijke ontwerp. Dit betekent een grote mate van vrijheid in de manier waarop het project wordt gerealiseerd en hoe het onderhoud zo efficiënt mogelijk plaats kan vinden. Het Havenbedrijf stuurt op datgene wat ze wil hebben: een duurzaam en veilig havengebied, uitstekend bereikbaar en met minimale verstoring van milieu en scheepvaart tijdens de aanleg. Ook na ondertekening zijn zo nog optimalisaties in het ontwerp mogelijk. Zo is bijvoorbeeld het definitieve ontwerp van de harde zeewering na gunning van het contract nog verregaand geoptimaliseerd. Met als uitkomst een beter eindresultaat en lagere kosten. Voorwaarde voor aanpassingen van het ontwerp is dat ze passen in het Programma van Eisen en dat het in overeenstemming met alle partijen gebeurt.

Strak op de rit

De klanten voor de terreinen die nu worden aangelegd wachten met smart tot ze hun terminals kunnen gaan inrichten. Alle reden dus om te zorgen dat de eerste fase van Maasvlakte 2 zonder vertraging wordt gerealiseerd. Een strakke planning, voortdurende controle op de voortgang en de inventarisatie van risico's voorkomt vervelende verassingen. Tot op de dag van vandaag ligt de aanleg op schema.

Maasvlakte 2 aangesloten en bereikbaar

Het nieuwe havengebied staat natuurlijk niet op zichzelf. Het sluit direct aan op de bestaande Maasvlakte. Dat betekent dat toegangswegen, maar ook spoor en pijpleidingen doorgetrokken moeten worden. Ook de infrastructuur op Maasvlakte 2 moet in de toekomst op rolletjes lopen. Door hier nu al goed over na te denken is Maasvlakte 2 in 2013 een state of the art bedrijventerrein dat naadloos aansluit op de huidige Maasvlakte en het achterland.