Bookmark and Share

Blauwdruk van een degelijk ontwerp

Het Masterplan van Maasvlakte 2 vormt de basis van de ontwikkeling van het grootste havenuitbreidingsproject in Nederland sinds de jaren '60. Het Masterplan is gebruikt om de eerste klanten aan te trekken, om de vergunningen voor aanleg en gebruik mee aan te vragen en om de bouw mee te starten. Kortom, het Masterplan Maasvlakte 2 was de blauwdruk voor de haven van de toekomst zoals die nu ontwikkeld wordt. Een haven van de toekomst die oplossingen biedt voor het ruimtegebrek, inspeelt op de economische ontwikkeling en aandacht heeft voor mens, natuur en omgeving.

Voor het Havenbedrijf betekent duurzaamheid: bewust kiezen voor mens, milieu en economie. Investeringen van vandaag mogen niet ten koste gaan van de mogelijkheden en kwaliteit van het leven van toekomstige generaties. Vanaf de eerste plannen is daarom de dialoog gezocht met inwoners van Rijnmond en belangenorganisaties. Zo is in samenspraak en met brede inbreng de duurzame ontwikkeling van Maasvlakte 2 gewaarborgd, zowel tijdens het ontwerp, de aanleg als gedurende de toekomstige exploitatie van de nieuwe haven.

Omdat eisen, wensen en ideeën terugkerend hun invloed hadden op het ontwerp, is gekozen voor een ontwerpproces dat stapsgewijs en planmatig alle vraagstukken en uitdagingen aan de orde stelde. Het Masterplan Maasvlakte 2 weerspiegelt zodoende de optelsom van alle afwegingen en beslissingen die bepalend zijn voor de havenuitbreiding.

De belangrijkste thema's in het Masterplan zijn:

Bedrijvigheid
Over nut en noodzaak van Maasvlakte 2. Voor welk soort bedrijven wordt Maasvlakte 2 aangelegd? Wat zijn de vestigingseisen? Hoe wordt duurzaamheid gegarandeerd?

De zeewering
Hoe ziet de contour van Maasvlakte 2 eruit? Voor welke vorm en welke zeewering is er gekozen?

De scheepvaart
Hoe kunnen zeeschepen veilig en snel Maasvlakte 2 bereiken en met welk type schepen wordt rekening gehouden?

Inrichting haventerreinen
Hoe vinden zeeschepen en binnenvaartschepen hun weg op de nieuwe Maasvlakte? En waar kunnen ze laden en lossen? Welke eisen gelden voor kademuren?

Infrastructuur
Welke infrastructuur wordt aangelegd om de bedrijven aan te sluiten op de achterlandverbindingen?

Achterlandverbindingen
Hoe wordt het transport naar het achterland georganiseerd en hoe zorgen we ervoor dat de verschillende modaliteiten optimaal worden benut?

Landschap en recreatie
Hoe zullen de werknemers en recreanten Maasvlakte 2 beleven en welke uitstraling krijgen de haven- en industriegebieden en het omringende landschap?

Vertrekpunt voor de aannemer

Het Masterplan is op hoofdlijnen gelijk aan wat aannemer PUMA uiteindelijk heeft gebouwd. Het Masterplan stelde de kaders en de richtlijnen voor hoe Maasvlakte 2 eruit is komen te zien. De aannemer had de ruimte waar mogelijk het plan beter of goedkoper te maken. Vanzelfsprekend zonder in te leveren op kwaliteit. Ook moesten wijzigingen in het plan door het Havenbedrijf goedgekeurd worden.