Bookmark and Share

Aanleg Maasvlakte 2 heeft invloed op stroming

De aanleg van Maasvlakte 2 heeft gevolgen voor de stromingen en golven in de Noordzee. Dit heeft vervolgens weer invloed op het onderhoud aan de vaargeulen.

Voor een veilig bereikbare haven is vooral de dwarsstroming voor en in de havenmond een belangrijke factor. Om de verandering in stroming rond de nieuwe haven te voorspellen is uitgebreid simulatieonderzoek gedaan met behulp van computermodellen en manoeuvreersimulators. De conclusie is dat de landaanwinning leidt tot gunstigere stromingsomstandigheden in de Maasgeul en de Maasmond (de in- en uitgang van de haven). Binnen de haven zelf neemt de stroming op een aantal plaatsen (Beerkanaal, Yangtzehaven) wel toe. Zowel de zee- als de binnenvaart hebben daar echter geen hinder van. Ook golfcondities voor de zeevaart blijven na de aanleg van Maasvlakte 2 vergelijkbaar met de huidige situatie.

Minder onderhoud

De aanleg van Maasvlakte 2 heeft ook gevolgen voor de slibafzetting in de haven. Het water dat door de haven stroomt voert veel slib met zich mee, zowel uit de rivier stroomopwaarts als uit de zee. Door de werking van eb en vloed bezinkt dit slib in de haven. Om de havens op diepte te houden moet in de Maasmond jaarlijks zo'n acht miljoen m3 slib worden gebaggerd. Onderzoek voorspelt dat de aanleg van Maasvlakte 2 er toe leidt dat de Maasmond en de havenbekkens minder aanslibben en dus minder onderhoud vragen. Door de landaanwinning wijzigt het stromingspatroon voor de haven. Hierdoor verminderen met name tijdens vloed de slibconcentraties vlak voor de havenmond.