Bookmark and Share

Beschermde soorten in het havengebied

In het Rotterdamse havengebied komt een aantal beschermde soorten (kleine) dieren voor, zoals de rugstreeppad en de zandhagedis. Bij de verdere bouw van de haven wordt hier rekening mee gehouden. Ontwikkeling op locaties waar zich beschermde soorten bevinden, is uitsluitend mogelijk na alternatievenonderzoek en wanneer het verlies aan habitat op een andere plek wordt gecompenseerd.

Rugstreeppad

De rugstreeppad komt voor in riviergebieden en duinen, maar ook op heideterreinen en veengebieden. In het Rotterdamse havengebied is de rugstreeppad op diverse locaties - met name op de Maasvlakte - waargenomen. De grootte van de populatie ligt vermoedelijk rond de 100 tot 150 dieren in het gehele gebied. De rugstreeppad is een strikt beschermde soort. Het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Havenbedrijf ontheffing verleend van de verbodsbepalingen over de verstoring van de rugstreeppad. Dat kon omdat het Havenbedrijf onder meer paddenpoelen heeft aangelegd. Daar worden rugstreeppadden naartoe verplaatst zodat zij ongestoord kunnen verder leven.

Zandhagedis

De zandhagedis is een in Nederland zeldzame reptielsoort. Ideaal leefgebied is kaal zand en gevarieerde begroeiing. In het Rotterdamse havengebied is de zandhagedis waargenomen op de zeewering ten zuiden van de Slufter. De zandhagedis heeft de Maasvlakte weten te bereiken door zelfstandig de Brielse Gatdam over te steken. Het is niet uitgesloten dat de soort verder de Maasvlakte op zal trekken. Dit zal echter nog enkele jaren duren, vanwege de grote afstanden. Bovendien kan de zandhagedis slecht tegen verstoring, waardoor een groot deel van de Maasvlakte afvalt als geschikt leefgebied.