Bookmark and Share

Als je een profielwerkstuk gaat maken, moet je voor jezelf eerst een paar vragen beantwoorden. 

  • Wat wil je onderzoeken?
  • Waar wil je een antwoord op hebben?
  • Hoe ga je onderzoeken?

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 komt veel techniek kijken. Bouwen, ontwerpen en het milieu spelen een belangrijke rol. Natuur en techniek onderwerpen voor een profielwerkstuk kunnen zijn:

1. Hoe wordt nieuw land (en Maasvlakte 2 in het bijzonder) aangelegd?
2. Hoe wordt het nieuwe land beschermd tegen de zee?
3. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor de natuur en het milieu in de regio?
4. Met Maasvlakte 2 wil Rotterdam één van de meest duurzame havens ter wereld worden. Welke zaken moeten de haven duurzaam gaan maken?
5. Hoe worden negatieve effecten voor mens en natuur gecompenseerd?

1. Hoe wordt nieuw land (en Maasvlakte 2 in het bijzonder) aangelegd?

Maasvlakte 2 is een nieuw stuk land in zee. Hoe maak je dat?
Eerst wordt zand opgespoten langs het zuidelijke strand, op de plek waar één van de terminals wordt aangelegd. Vervolgens is er een eiland in zee gemaakt in de vorm van een banaan. Dit wordt de westelijke rand van Maasvlakte 2, die moet beschermen tegen de zee. Deels bestaat deze zeewering uit steen en betonblokken en deels uit duinen en strand. Achter de zeewering worden stukken land opgespoten. Voor de aanleg gebruiken we zand dat vrijkomt bij het uitdiepen van de vaargeulen. Het meeste zand halen we van zorgvuldig gekozen plekken op zee.

Bouwkalender Maasvlakte 2

Bouwkalender (pdf)
Meer over zandwinning (pdf)

Zand zuigen
Sleephopperzuigers spelen een centrale rol bij de zandwinning. Een sleepkop aan een zuigbuis schraapt zand van de bodem. Via de zuigbuis komt het zand in het schip terecht. Het schip vaart naar de plaats van bestemming en spuit het zand in zee of opent de deuren in de bodem. Vaak gaat het zand ook via een pijpleiding naar de goede plek.
Het grootste deel van het zand wordt op ongeveer 12 kilometer uit de kust gewonnen.

Zand Zuigen

Muren in het land
De kademuren van de containerterminals worden erg diep. Om ze te maken gebruiken we de diepwandmethode. Daarbij graven we een diepe sleuf in de bodem waarin we het beton storten. Zo'n wand kan wel 40 meter diep zijn.

Boren van tunnels
De zeeschepen varen straks via de Yangtzehaven naar de nieuwe havens op Maasvlakte 2. De Yangtzehaven wordt daarom doorgegraven. De bedrijven ten noorden van de Yangtzehaven zouden daardoor hun aansluitingen voor elektriciteit, gas, water en andere voorzieningen kwijtraken. Om deze bedrijven aangesloten te houden is een technisch uniek project gerealiseerd.
Er is een boormachine gebruikt om zes tunnels te boren met een lengte van meer dan een kilometer. De tunnels zijn meer dan 40 meter diep. De kabels en leidingen lopen door deze tunnels.

Meer over het boren van tunnels
Meer over de unieke techniek

Twee grote Nederlandse baggerbedrijven leggen Maasvlakte 2 aan: Boskalis en Van Oord.
Boskalis en Van Oord zijn twee van de grootste baggerbedrijven in de wereld. Ze hebben veel ervaring met het maken van nieuw land in zee. Voor de aanleg van Maasvlakte 2 werken ze samen onder de naam PUMA. Dat staat voor Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte.
Voor ongeveer één miljard euro heeft het Havenbedrijf Rotterdam aan PUMA de opdracht gegeven om het eerste deel van Maasvlakte 2 aan te leggen: zeewering, haventerreinen, kade, wegen en spoorwegen. Het eerste deel is klaar in 2013. Daarna moet PUMA nog vijf jaar voor het onderhoud zorgen.

Meer over waterbouw

<< Naar Boven >> 

2. Hoe wordt het nieuwe land beschermd tegen de zee?

Om Maasvlakte 2 te beschermen tegen overstromingen zijn zeeweringen nodig. De zeeweringen van Maasvlakte 2 zijn innovatief. Met andere woorden, het is slim bedacht en er zitten een aantal vernieuwende kenmerken aan.

Duurzaamheid door hergebruik betonblokken en breuksteen
Voor de dijk aan de noordkant van Maasvlakte 2 worden betonblokken en een deel van de breuksteen van de bestaande zeewering van de Maasvlakte opnieuw gebruikt. Hergebruik op zo'n grote schaal is bijzonder. Het is goedkoper én beter voor het milieu. Er hoeft namelijk minder nieuwe steen te worden gewonnen en per boot vervoerd. Minder boten die de rust van zeedieren verstoren en minder uitstoot tijdens het varen.

Zandige kust met duinenstrand
Aan de westkust wordt vooral pleistoceen zand gebruikt, in plaats van het fijnere holoceen zand dat normaal in Nederland voor het aanbrengen van zand wordt gebruikt. Hierdoor kan met minder zand een steiler strand worden aangelegd. Deze innovatie beperkt de aanleg- en onderhoudskosten. Er is ook minder ruimte voor nodig, zodat minder van de bestaande zeebodem aangetast wordt.

Meer over de harde zeeweringen
Meer over de zachte zeeweringen

<< Naar Boven >> 

3. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2 voor de natuur en het milieu in de regio?

Gevolgen voor natuur en milieu
De bodem van de zee zit vol leven. Daarvan gaat 2.000 hectare verloren. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Dit moeten en willen we goedmaken.
Ten zuidwesten van de huidige Maasvlakte is daarom een bodembeschermingsgebied van 25.000 hectare ingesteld. Meer dan tien keer zo groot als het verloren gebied dus. Hier wordt de zeebodem met rust gelaten. Voor vissers geldt bijvoorbeeld dat zij de zeebodem moeten ontzien. Zo kan de natuur ongestoord haar gang gaan. Schelpen en vissen kunnen zich in alle rust voort planten en vogels en zeedieren kunnen daardoor genoeg voedsel vinden.
Op veel plaatsen, zoals zandplaten, mogen dieren niet worden gestoord.
Maasvlakte 2 zorgt voor meer scheepvaartverkeer. De bestaande duinen zullen waarschijnlijk meer te lijden krijgen onder de uitstoot van de schepen. Daarom komt er ten noorden van Maasvlakte 2, bij Hoek van Holland, een nieuw duingebied van 35 hectare.

Cijfers

Natuur en recreatie
Bodembeschermingsgebied 25.000 hectare
Duincompensatie 35 hectare
Nieuwe natuur- en recreatiegebieden 750 hectare


Meer over het bodembeschermingsgebied
Meer over natuurcompensatie (pdf)

<< Naar Boven >> 

4. Met Maasvlakte 2 wil Rotterdam één van de meest duurzame havens ter wereld worden. Welke zaken moeten de haven duurzaam gaan maken?

De haven duurzamer maken
Maasvlakte 2 kijkt ver vooruit. Het moet één van de meest duurzame havengebieden ter wereld worden. Een gezonde haven, in een gezonde omgeving.
Gezond betekent ook duurzaam. We houden dus rekening met de toekomst. Bedrijven met duurzame bedrijfsvoering hebben voorrang. Daarbij wordt gelet op bijvoorbeeld luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersbewegingen. Wat we nu doen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor volgende generaties.

Een paar voorbeelden:

  • We gebruiken zoveel mogelijk materiaal opnieuw. Zand en stenen uit de Yangtzehaven bijvoorbeeld.
  • We maken Maasvlakte 2 niet groter dan nodig. Daardoor wordt minder natuur aangetast.
  • Alleen de schoonste vrachtwagens en binnenvaartschepen worden toegelaten op Maasvlakte 2.
  • We gaan meer containers per trein en schip vervoeren. Zij vervuilen minder dan vrachtwagens.
  • Chemische bedrijven gaan elkaars restwarmte gebruiken, of maken producten van elkaars afval.
  • We maken harde milieuafspraken en meten de milieueffecten voortdurend.
  • De gebouwen op Maasvlakte 2 moeten energie en CO2 neutraal worden.

Meer over duurzaamheid in de brochure 'de duurzame haven' (pdf)

<< Naar Boven >> 

5. Hoe worden negatieve effecten voor mens en natuur gecompenseerd?

Gevolgen voor natuur en milieu
De bodem van de zee zit vol leven. Daarvan gaat 2.000 hectare verloren. Vogels, zee- en bodemdieren krijgen minder leefruimte en kunnen moeilijker aan voedsel komen. Dit moeten en willen we goedmaken.
Ten zuidwesten van de huidige Maasvlakte is daarom een bodembeschermingsgebied van 25.000 hectare ingesteld. Meer dan tien keer zo groot als het verloren gebied dus. Hier wordt de zeebodem met rust gelaten. Voor vissers geldt bijvoorbeeld dat zij de zeebodem moeten ontzien. Zo kan de natuur ongestoord haar gang gaan. Schelpen en vissen kunnen zich in alle rust voort planten en vogels en zeedieren kunnen daardoor genoeg voedsel vinden.
Op veel plaatsen, zoals zandplaten, mogen dieren niet worden gestoord.
Maasvlakte 2 zorgt voor meer scheepvaartverkeer. De bestaande duinen zullen waarschijnlijk meer te lijden krijgen onder de uitstoot van de schepen. Daarom komt er ten noorden van Maasvlakte 2, bij Hoek van Holland, een nieuw duingebied van 35 hectare.

Cijfers

Natuur en recreatie
Bodembeschermingsgebied 25.000 hectare
Duincompensatie 35 hectare
Nieuwe natuur- en recreatiegebieden 750 hectare


<< Naar Boven >>