Bookmark and Share

De leefomgeving verbeteren en havengebied beter benutten

Het project Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) bestaat uit een serie projecten om de volgende doelen te realiseren:

  • Het bestaande havengebied van Rotterdam effectiever benutten. Dit zijn de zogenoemde intensiveringsprojecten.
  • De kwaliteit van de leefomgeving in en rondom Rotterdam verbeteren. Dit zijn de zogenoemde leefbaarheidsprojecten.

Een aantal projecten is inmiddels afgerond en andere zijn nog in uitvoering. Het volledige BRG-programma loopt uiteindelijk door tot 2021.

Intensiveringsprojecten

Deze projecten zijn er op gericht de bestaande havengebieden beter te gebruiken. Het doel is rond 2021 in totaal 200 hectare ruimte te hebben gewonnen door herontwikkeling, aanwinning en/of intensiever gebruik van havengerelateerde functies. De gewonnen ruimte wordt gebruikt voor (nieuwe) terreinuitgifte of andere havengerelateerde functies. Hierdoor kan de bestaande haven nog beter benut worden, in afwachting van de nieuwe ruimte op Maasvlakte 2.

Het gaat om:

  • 61 hectare door bodemprojecten en optimalisaties in de oliesector
  • 41,5 ha uit aanvullende projecten, met name dempingen in het Waal-Eemhaven gebied
  • 7,5 ha extra opslagcapaciteit door een 4e cardeck bij Broekman.            

Begin 2007 was van de 200 hectare reeds 132 hectare gerealiseerd.

Leefbaarheidsprojecten

De leefbaarheidsprojecten hebben tot doel de leefbaarheid van de regio Rijnmond te verbeteren. Dit komt voort uit de dubbele doelstelling van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam: de haven uitbreiden én de leefbaarheid in de regio vergroten.

Het gaat om:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het milieu.
  • Aanleg en kwaliteitsverbetering van natuur- en recreatiegebieden.
  • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de regio Rotterdam.       

Enkele voorbeelden van leefbaarheidsprojecten zijn de maatregelen die genomen zijn om de geluidsoverlast van de Calandspoorbrug terug te dringen, het plaatsen van geluidsschermen langs de A20 en de spoorwegen, de aanleg van kleine buurtparken aan de Maas, de herinrichting van de Landtong Rozenburg.