Bookmark and Share

De aanleg van Maasvlakte 2 en de uitvoering van de natuurprojecten die de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 compenseren, zijn nauw met elkaar verbonden.

Partijen aan tafel

Zowel in het gebied ten noorden als ten zuiden van het haven- en industriecomplex liggen diverse aantrekkelijke gemeenten. De groene omgeving eromheen biedt een rijke variatie aan natuur en vele recreatiemogelijkheden. De Noordzee zelf is het domein van vissers en watersporters. 

Met de gemeenten in de omgeving en belangenorganisaties voor onder meer natuur, visserij en milieu is daarom al in een vroeg stadium overleg gestart over optimale inpassing van de landaanwinning. Uitgangspunt hierbij is de wens gelijktijdig de positie van de mainport te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Afspraken hierover zijn gemaakt in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). De PMR-projecten voor 750 hectare nieuwe natuur en recreatie en voor de verbetering van de leefomgeving (project Bestaand Rotterdams Gebied) zijn een onlosmakelijk onderdeel van het Bestuursakkoord.

Nauw betrokken bij vervolg

Tijdens het vervolgtraject van de m.e.r.-procedures zijn maatschappelijke partijen en gemeenten nauw betrokken. Dit gebeurt in het zogenaamde Overleg Maatschappelijke Partijen (OMP). Het OMP bestaat uit onder meer milieu-, visserij-, landbouw- en recreatieorganisaties, de koepelorganisaties VNO-NCW, Deltalinqs en de Kamer van Koophandel Rotterdam. Daarnaast zijn de gemeenten uit de omgeving van het project Maasvlakte 2 vertegenwoordigd. Ook tijdens het hersteltraject voor de PKB-plus deel 3 zijn maatschappelijke partijen verenigd in het OMP nauw betrokken.

Uitvoering

Voor natuurcompensatie en verbetering van het leefklimaat in de regio ligt inmiddels een goed pakket aan maatregelen op tafel. Nu komt het aan op de uitvoering. Dat betreft grote projecten zoals de instelling van het bodembeschermingsgebied, maar ook kleinere projecten. Zo is bijvoorbeeld in een rotonde op de Vrijheidsweg in Goedereede gerealiseerd. Het recreatieverkeer stroomt daar nu beter door. Met Schouwen Duiveland wordt gesproken over de educatieve en recreatieve mogelijkheden om het geplande bodembeschermingsgebied ‘dichter’ bij de bevolking te brengen.

Voorgeschiedenis: Visie en Durf

In het voortraject van het project PMR zijn de eerste contacten gelegd met de omgeving. Zo is in 2000 met de gemeente Rotterdam en de milieuorganisaties Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Natuurmonumenten en Consept het convenant Visie en Durf gesloten. De ondertekenaars hebben hierin afspraken gemaakt over een integraal pakket van maatregelen voor de verbetering van de Rotterdamse regio. De inzet daarbij is een sterkere en gedifferentieerdere economie, meer natuur en een florerende stad.

Stakeholders

Naast de afspraken in het convenant Visie en Durf zijn indertijd ook in het bestuurlijk stakeholdersoverleg (Overleg Niet-Rijkspartijen) concrete afspraken gemaakt over natuurcompensatie. Aan dit overleg namen deel:

Afspraken

De afspraken in het akkoord sluiten aan bij de natuurcompensatie zoals vastgelegd in PMR, maar gaan op een aantal punten verder. Zo is er extra aandacht voor het Oostvoornse Meer, inmiddels één van de deelprojecten in het project Bestaand Rotterdams Gebied, en voor extra leefbaarheidsmaatregelen op Voorne en Goeree. In het Akkoord bestuurlijke stakeholdersoverleg vindt u alle informatie.