Bookmark and Share

Maatregelenpakket vermindert uitstoot van schadelijke stoffen met 10 procent

Milieudefensie en het Havenbedrijf sloten in februari 2009 een akkoord over een pakket maatregelen waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen in de haven vermindert. De uitstoot van NOx (stikstofoxide), PM10 (fijnstof) en SO2 (zwaveloxide) zal in 2020 hierdoor 10 procent lager uitkomen dan voorzien in de milieueffectrapportage (MER) van Maasvlakte 2. Concreet betekent dit een vermindering van 25 ton fijnstof, 166 ton zwaveloxide en 380 ton stikstofoxide per jaar. Grofweg is dat uitstoot van alle personenauto's in de stad Utrecht.

De maatregelen die nu zijn geselecteerd door Havenbedrijf en Milieudefensie zorgen gezamenlijk voor een vermindering van meer dan 10%. Mochten sommige maatregelen om onvoorziene redenen niet haalbaar blijken of niet het verwachte resultaat opleveren, dan is er geen man overboord. Bovendien kunnen de komende jaren nieuwe maatregelen worden toegevoegd. Deze flexibiliteit is vastgelegd in de overeenkomst. De effecten worden in kaart gebracht om vast te stellen of de beoogde reducties worden bereikt.

Het pakket aan maatregelen waarmee Havenbedrijf en Milieudefensie de 10 procent reductie willen realiseren zijn:

 • Eigen vaartuigen Havenbedrijf
  Zo'n twintig (patrouille)vaartuigen zijn vrijwel permanent actief in het havengebied. Het Havenbedrijf bepaalt jaarlijks welke schepen van de eigen vloot voor revisie in aanmerking komen. Het Havenbedrijf bepaalt op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaring (pilots) welke emissiebeperkende technieken toegepast kunnen worden.
 • Baggeraars
  Gemiddeld zijn continu twee baggerschepen aan het werk om de havenbekkens op diepte te houden. Het Havenbedrijf zet bij nieuwe aanbestedingen van onderhoudsbaggerwerkzaamheden in op extra eisen tegen de uitstoot van SO2 en fijnstof.
 • Walstroom zeeschepen
  Het Havenbedrijf maakt kades op Maasvlakte 2 geschikt voor de aanleg van walstroom. Dit houdt in dat voorzieningen en ruimtes worden gecreëerd, zodat op het moment dat walstroom geïmplementeerd kan worden de aanleg ervan relatief eenvoudig is. Walstroom kan een effectieve maatregel zijn (schepen gebruiken dan als ze aan de kade liggen stroom van het elektriciteitsnet in plaats van hun eigen, meer vervuilende generatoren) maar is alleen realistisch als er een wereldwijde standaard komt én meerdere reders en havens walstroom gaan toepassen. Bovendien heeft een brongerichte aanpak, bijvoorbeeld met nieuwe IMO-regels voor schone motoren en brandstof, de voorkeur. Deze leiden niet alleen tot een vermindering van emissies aan de kade maar ook tijdens het varen. Het Havenbedrijf volgt de ontwikkelingen en blijft met de reders en terminaloperators in gesprek over de beste aanpak.
 • Terminals
  Bij uitgifte en tendering van bedrijfsterreinen op Maasvlakte 2 is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium. Dat geldt zowel voor de reeds uitgegeven terreinen als de nog uit te geven bedrijfslocaties. Hiermee is bereikt dat er duurzame terminals worden gerealiseerd, waarbij voornamelijk elektriciteit voor de aandrijving wordt gebruikt in plaats van de gangbare dieselmotoren
 • Shuttles naar containertransferia
  In Alblasserdam wordt een containertransferium gerealiseerd om grote hoeveelheden containers tussen de Maasvlakte en Alblasserdam over water te vervoeren in plaats van over de weg. Het Havenbedrijf maakt zich sterk voor het gebruik van schone shuttleschepen voor dit transport.
 • Verkeersmanagement scheepvaart
  Het Havenbedrijf gaat in overleg met diverse relevante stakeholders het verkeersmanagement en de informatievoorziening optimaliseren, waardoor schepen in het aanloopgebied op de Noordzee en in de haven naar verwachting minder brandstof zullen gebruiken. Bedoeling is de vaarsnelheid te optimaliseren ten opzichte van het tijdstip dat een schip terecht kan aan de kade. Dat spaart niet alleen brandstof (en emissies), maar voorkomt ook onnodig wachten.
 • Het Havenbedrijf geeft de schoonste schepen korting op het zeehavengeld
  Daarvoor wordt de in internationaal verband ontwikkelde Environmental Ship Index als richtsnoer gebruikt. Mede dankzij de overeenkomst met Milieudefensie vervult het Havenbedrijf hierin een voortrekkersrol. Andere havens volgen inmiddels dit voorbeeld.

De invoering van een aantal maatregelen is direct gestart, andere zitten nog in het onderzoeks- of overlegstadium. Zo geeft Rotterdam sinds 1 januari 2011 korting voor schepen die goed scoren op de Environmental Ship Index. Maar met de toepassing van walstroom voor de zeescheepvaart is het nog lang niet zo ver.

Inmiddels heeft het Havenbedrijf ongeveer € 2,5 miljoen uitgegeven aan onderzoek en uitvoering van dit pakket. Verwachting is dat het totaal aan investeringen van het Havenbedrijf de komende tien jaar oploopt tot zo'n € 15 tot € 25 miljoen. Daarnaast investeert het bedrijfsleven ook in een aantal van deze maatregelen.