Bookmark and Share

Wegen, spoor, binnenvaart en leidingen

Al in de ontwerpfase is rekening gehouden met het aanleggen van een efficiënte en duurzame infrastructuur voor het transport van lading en de energievoorziening. Maar hoe moet dat eruit zien om de terminals bereikbaar te maken over de weg, voor binnenvaart en spoor? En welke nutsvoorzieningen zijn straks vereist en waar sluiten die op aan?

Binnenvaartvoorzieningen

De Yangtzehaven is ook voor de binnenvaart de poort tot Maasvlakte 2. In de eindsituatie is het ontwerp toegerust op tweerichtingsverkeer voor zowel zeevaart als binnenvaart. Tot 2020 is dit alleen voor binnenvaart mogelijk. Binnenvaartschepen ondervinden door de vorm van de havenbekkens en de oevers minimaal hinder van golven door de wind. Containerbinnenvaart wordt zowel langs de zeekaden als aan de ondiepere binnenvaartkaden afgehandeld. Bijna 3 kilometer kademuur wordt aangelegd voor uitsluitend binnenvaart/kustvaartafhandeling. De chemiebinnenvaart krijgt speciaal daarvoor bestemde binnenvaartsteigers.

Wegenbouw

Drie soorten wegen zorgen voor een goede bereikbaarheid op Maasvlakte 2. Ook voor fietsers worden paden aangelegd. Bij de plannen voor de infrastructuur van het verkeer is de capaciteit natuurlijk het belangrijkst. Maar ook flexibiliteit is van belang. Zo kan de capaciteit meegroeien met de ontwikkeling van het gebied en kan ingespeeld worden op onvoorziene ontwikkelingen.

Hoofdweg

De belangrijkste weg sluit Maasvlakte 2 via de Hartelstrook aan op de A15. Deze weg loopt langs de buitenste rand helemaal tot de aansluiting op de noordwesthoek van de bestaande Maasvlakte. Het deel tot aan de harde zeewering wordt uiteindelijk uitgevoerd als een vierbaansweg met vluchtstroken. In de eerste fase wordt gestart met een tweebaansweg en worden bedrijven aangesloten met gelijkvloerse kruispunten. Uiteindelijk worden bedrijven met veel verkeer aangesloten via ongelijkvloerse kruisingen. Deze kruisingen zijn veiliger omdat het kruisende verkeer met een viaduct over of onder het andere verkeer geleid wordt. Het ontwerp is zo gemaakt dat op nagenoeg elke willekeurige locatie in een later stadium een viaduct kan worden ingepast.

Tweede weg

Parallel aan de hoofdweg komt er een weg voor het recreatieve verkeer en langzaam verkeer zoals tractors en shovels. Bovendien fungeert het als calamiteitenroute. Deze secundaire weg wordt uitgevoerd als een gebiedsontsluitingsweg en is grotendeels onderdeel van de zachte zeewering. Bij knooppunten zoals bedrijfsaansluitingen wordt deze weg gekoppeld aan de hoofdweg. Wel zo handig, en veilig bovendien. Bij calamiteiten kan gewisseld worden tussen de wegen. Het verkeer kan zo altijd het gebied uit. Tegelijkertijd blijft het gebied bereikbaar voor hulpdiensten.

Fijnmazig netwerk van wegen

Naast de hoofdweg en een tweede weg bieden de verzamelwegen op de grote bedrijfsgebieden bestemd voor chemie en distributie toegang tot alle bedrijven. Het plan voor de inrichting en verkaveling wordt gemaakt zodra een of meerdere klanten bekend zijn. Ook hier biedt het Masterplan ruimte voor flexibiliteit.

Intern transport

Om de openbare weg zoveel mogelijk te ontlasten is in het Masterplan langs de hele buitenste rand ruimte vrijgemaakt voor een interne baan voor containertransport. De containers die vanaf de containerterminals worden vervoerd naar lege containerdepots en naar spoor- en binnenvaartterminals blijven zo van de weg af. Deze interne baan kan worden aangesloten op de interne baan van de bestaande Maasvlakte.

Viaducten

Viaducten zijn nodig om de verkeersstromen van en naar de terreinen veilig en efficiënt af te wikkelen. De viaducten zullen gefaseerd worden gebouwd. Voor de eerste fase zullen de bestaande C2-bocht en knooppunt Europaweg/Colloradoweg worden omgebouwd. Daarnaast wordt op de Hartelstrook een viaduct gebouwd voor de ontsluiting van het bestaande Distripark Maasvlakte. Ook op Maasvlakte 2 worden op termijn ongeveer drie viaducten aangelegd.

Fietspad

Langs de weg voor recreatieverkeer wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Over dit fietspad kan helemaal langs de buitenste rand van Maasvlakte 2 gefietst worden. Omdat het op het duin ligt biedt het een bijzonder uitzicht. Niet alleen voor recreanten, ook woon-werkfietsverkeer zal gebruik maken van dit fietspad. Op meerdere plekken komen aansluitingen met de ontsluitingsweg naar de verschillende bedrijfsterreinen zodat deze ook voor de (brom)fietsers bereikbaar worden.

Bereikbaarheid strand

Aan de zuidzijde van Maasvlakte 2 komt het dagstrand als vervanging voor het verdwenen Slufterstrand terug. Op dit nieuwe strand worden op zomerse dagen veel badgasten verwacht. Een ontsluitingsweg en 1.500 parkeerplaatsen zorgen voor goede bereikbaarheid. Meer in het noorden komt een activiteitenstrand. Ook dit strand wordt goed bereikbaar.

Spoorwegen

Het ontwerp voor het spoor integreert de bestaande Maasvlakte met Maasvlakte 2. Langs de buitenste rand wordt helemaal tot de bestaande Euromaxterminal in de noordwesthoek van de bestaande Maasvlakte spoor aangelegd. Nagenoeg alle bedrijven op Maasvlakte 2 worden zo aangesloten op het spoor. Alleen het driehoekige terrein ten westen van de Slufter is niet bereikbaar per spoor.

Het doorgaande spoor wordt direct tweesporig aangelegd. In het Masterplan is nu wel alvast ruimte gereserveerd voor een derde spoor. Mocht dat nodig blijken in de toekomst, dan is de realisatie relatief eenvoudig en betaalbaar. Vanaf Maasvlakte 2 richting de bestaande Maasvlakte zijn twee routes mogelijk: over de Hartelstrook, vervolgens via de C2-bocht naar de Havenspoorlijn of langs de APMT terminal en vervolgens aansluiten op het bestaande railcomplex (Rail Terminal West en emplacement Maasvlakte West). Treinen kunnen op die manier van en naar alle verschillende containerterminals op Maasvlakte 2 rijden en indien nodig worden bijgeladen.

Vanwege de verwachte aantallen treinen zijn emplacementsporen nodig. De emplacementen worden gebruikt als 'ontkoppelpunt'. Hier worden onder meer treinen ontvangen, wordt gewisseld van locomotief (elektrisch/diesel), vinden diverse controles plaats en wordt gewacht totdat de trein weer mag vertrekken. Door het aantal emplacementsporen te beperken, ligt de lat hoog voor de logistieke spoorprocessen. De spoorsector zal de komende jaren daarom de processen sterk moeten verbeteren, om het spoor en de emplacementen efficiënter te maken. In totaal wordt ruimte voor circa 45 extra emplacementsporen gereserveerd. Het bestaande emplacement Maasvlakte West kan worden uitgebreid met circa vijftien sporen. Op de Hartelstrook (emplacement Zuid) is ruimte voor circa dertig emplacementsporen gereserveerd.

Kabels & leidingen

Een belangrijk deel van het transport op Maasvlakte 2 vindt plaats buiten het zicht. Onder de grond worden kabels en leidingen gelegd in zogenaamde leidingstroken. De leidingstroken volgen min of meer dezelfde route als de weg en het spoor. De leidingstrook start bij de C2-bocht, loopt via de Hartelstrook langs de buitencontour en sluit vervolgens aan op de leidingstrook van de bestaande noordwesthoek. Daarnaast is er ook een kortsluitroute om kabels en leidingen te kunnen leggen tussen het bestaande gebied en Maasvlakte 2.

Nutsvoorzieningen

Ook Maasvlakte 2 heeft nutsvoorzieningen nodig als elektriciteit, drinkwater, glasvezelverbinding en persriool voor (huishoudelijk) afvalwater. Anders dan thuis komt er geen gasleiding voor regulier gebruik. Voor de verwarming van gebouwen zijn duurzame energietoepassingen in beeld. Voor de nutsvoorzieningen is een strook van 10 meter gereserveerd die dicht tegen de grens van de bedrijfsterreinen ligt. De buizen worden in kunststof uitgevoerd. De isolerende kunststof buizen voorkomen problemen tussen elektriciteitskabels en stalen leidingen zoals.

Containerterminals hebben een grote elektriciteitsbehoefte. De enorme containerkranen vragen veel vermogen. In samenwerking met Stedin is daarom een ‘Masterplan elektriciteit' ontwikkeld. Een zogenaamd doorrijgnetwerk biedt de oplossing. Vanaf zowel de noord- als de zuidzijde wordt een 66kV kabelnetwerk ‘uitgerold'. Dat netwerk kan worden gesloten als alle terreinen zijn aangesloten op elektriciteit. Op deze manier kan dit netwerk meegroeien met de stijgende capaciteitsvraag naarmate Maasvlakte 2 na de eerste fase verder wordt aangelegd. Het grote voordeel voor de eerste klanten is dat zij niet de hele investering van de aanleg dragen, maar een reëel aansluittarief betalen.

Transportleidingen

Een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor de chemie/industrie is de beschikbare ruimte voor transportleidingen. In het Masterplan is de ervaring in het bestaande havengebied gebruikt om de ruimte te bepalen. De vuistregel leert dat per hectare chemische industrie 10 cm leidingstrookbreedte nodig is. De bedrijven aan de oostzijde worden aangesloten op de bestaande 40 meter brede leidingstrook langs de Europaweg. Aan de oostkant van het Distripark Maasvlakte wordt een extra 10 meter brede strook gereserveerd om de capaciteit verder te vergroten. Voor de bedrijven aan de westkant komt een 15 meter brede strook. Deze ligt aan de buitenzijde tegen de zachte zeewering aan.

Leidingenpassage Yangtzehaven

Met de leidingenpassage Yangtzehaven zijn de kabels en leidingen verlegd waarmee bestaande bedrijven op de noordwesthoek zijn aangesloten. Na het doorsteken van de Yangtzehaven zouden deze bedrijven anders zonder aansluiting komen te zitten. De kabels en leidingen zijn daarvoor diep onder de Yangtzehaven door getrokken. De mogelijkheid om de leidingen langs de buitenste rand te leggen bleek uit onderzoek ongunstig vanwege de hoge kosten en het rendementsverlies van de elektriciteitkabels. Bovendien zouden planningsproblemen ontstaan voor aannemer PUMA. Vandaar dat is gekozen voor een passsage onder de Yangtzehaven door. Het leidingwerk bestaat uit het verleggen van twee gasleidingen voor productiegas, elektriciteitsverbindingen, drinkwaterleiding, datacommunicatie en een persriool. Zes horizontaal gestuurde boringen vanaf het terrein van de Euromax-terminal gingen 45 meter -NAP onder de kademuur en de Yangtzehaven door. 1.200 meter verder kwamen ze weer boven de grond uit. Dit project is succesvol en op tijd afgerond.