Bookmark and Share

Aandacht voor landschap en ontspanning

De Rotterdamse haven staat bekend als een moderne haven. Maasvlakte 2 versterkt dit door geavanceerde containerterminals met geautomatiseerde kranen en schepen van bijna 400 meter lengte en de nieuwste vormen van industrie. Dit unieke stukje Nederland biedt naast bedrijvigheid ook nieuwe kansen voor recreatie en flora en fauna. Met name de buitenste rand van Maasvlakte 2 biedt hiervoor ruime mogelijkheden.

Recreatie

Het havengebied is een aantrekkelijke plek voor recreatie. Niet zozeer voor massale dagrecreatie, maar meer bij de bijzondere vormen hiervan. De haven wordt bezocht door mensen die de haven willen zien en beleven. Een dagje binnenlopende schepen spotten, kijken naar de bedrijvigheid op de terminals en de grootsheid van het gebied ervaren. De Maasvlakte werd tot de aanleg van Maasvlakte 2 ook gebruikt voor strandrecreatie en vormen van buitensporten, zoals parapenten, (kite)surfen en vissen.

Badstrand

Bij Maasvlakte 2 komt een langere kustlijn terug dan dat er bij de aanleg verdween. Voor het overgrote deel bestaat dit uit strand met duinen. Het meest zuidelijke gedeelte wordt een badstrand en biedt (verplichte) compensatie voor het verdwenen Slufterstrand. Bij dit nieuwe strand worden 1.500 parkeerplaatsen aangelegd en komen strandopgangen, seizoensgebonden horeca en toiletten. Het duin achter dit 2.500 meter lange strand wordt een echt duinlandschap.

Activiteitenstrand en spottersplekken

Ten noorden van het badstrand kan het strand gebruikt worden voor activiteiten als parapenten en (kite)surfen. Hiervoor wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen aangelegd. De toekomstige vestiging van chemiebedrijven direct achter het strand legt beperkingen voor recreatie op vanwege veiligheidsvoorschriften. Dat sluit intensief gebruik zoals op het badstrand uit. Op het uiterst westelijke punt van de kustlijn komt een plek voor vogelspotters om de vogeltrek langs de kust te observeren. De spottersplek op de noordwesthoek van de huidige Maasvlakte blijft de plek om binnenkomende schepen te bekijken.

Beeldkwaliteit

Veel mensen zien graag de grootschalige havenactiviteiten met zeeschepen, kranen en sleepboten. Ook de ligging aan de kust maakt de Maasvlakte tot een aantrekkelijk gebied voor 'haven en zeetoeristen'. Het beeld op de haven is niet of nauwelijks geënsceneerd, maar puur ontstaan vanuit functionaliteit. Het Masterplan wil met Maasvlakte 2 de beeldkwaliteit en de landschappelijke inpassing versterken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de overgang tussen de functionele haven en de natuurlijke haven langs de zeewering. Uitgangspunt is het zichtbaar houden van de activiteiten in het havengebied. Op een aantal punten op Maasvlakte 2 wordt een inkijk mogelijk op de havens, waardoor schepen en kranen zichtbaar worden. Viaducten worden aangelegd als duinviaducten. Ze passen heel goed in het landschap en leggen de link tussen de functionele haven en de natuurlijke haven.

De bedrijven op Maasvlakte 2 dragen straks ook bij aan de beeldkwaliteit van het gebied. Er zijn richtlijnen opgesteld over de kleurstelling en architectonische kwaliteit van de bebouwing. Een standaardhek voor alle terminals moet een rustig en eenduidig beeld geven en beplanting mag het zicht op de activiteiten niet belemmeren.

Natuur

Het havengebied herbergt een verscheidenheid aan natuur. De zachte zeewering van de bestaande Maasvlakte was altijd een dynamisch landschap van zee, strand en duinen, begroeid met helmgras, duindoornstruwelen en andere plantensoorten. Met typische kolonievogels, zoals meeuwen, sterns en kluten, maar ook andere diersoorten, waaronder de rugstreeppad en bijzondere insecten. Deze flora en fauna zijn goed te combineren met de havenactiviteiten. Op Maasvlakte 2 zal dit niet anders zijn. Natuur krijgt hier de ruimte zonder de bedrijvigheid te belemmeren.

Een aantal beschermde soorten dat spontaan op braakliggende terreinen ontstaat, kan de ontwikkeling van de haven echter belemmeren. In nauw overleg met de ministeries is daarom gekozen voor een beheersing van de natuur. Dit betekent dat pionierssoorten mogen ontstaan, maar bij verdere ontwikkeling van de haven moeten wijken. Vaak zullen deze soorten dan worden verplaatst naar speciaal daarvoor ingerichte gebieden.