Bookmark and Share

Overzicht in de overvloed

Voor de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 is een groot aantal vergunningen, ontheffingen, concessies en wijzigingen of vrijstellingen van bestemmingsplannen noodzakelijk. Hieronder ziet u een overzicht.

DOCUMENT

ONDERWERP

VERANTWOORDELIJK
BEVOEGD GEZAG

Besluiten voor vergunningen

Besluit Ontgrondingsvergunning

Toestemming om het zand uit zee te winnen

Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

Besluit Natuurbeschermingswet
1998

Beschermt natuurgebieden en daarin levende beschermde soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit ontheffing Flora- en faunawet

Beschermt planten en dieren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit Concessie wet indijkingen en droogmakerijen 1904

Toestemming voor de landaanwinning

Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

Besluit vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatwerken

Toestemming voor werken op of in de zeebodem

Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

 

 

 

 

 

 

Natuurcompensatie

Besluiten toegangsbeperking Voordelta

Beperking toegang binnen Voordelta tbv natuurcompensatie voor Maasvlakte 2(bodembeschermingsgebied/rustgebieden)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beheerplan Voordelta

Regelt het beheer van de Voordelta in het kader van Natura 2000 (hierinzijn ook de maatregelen ter compensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 opgenomen)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 

Vastgestelde bestemmingsplannen 

Bestemmingsplan Maasvlakte 2

Vorm, plaats en bestemming van Maasvlakte 2

Gemeente Rotterdam

Bestemmingsplan partiële herziening Maasvlakte ’81

Deel geluidszone Maasvlakte 2

Gemeente Rotterdam

Bestemmingsplan partiële herziening Zeegebied 1999

Deel geluidszone Maasvlakte 2

Gemeente Westvoorne

Vastgesteld vrijstellingsbesluit ex art. 19 

Vrijstellingsbesluit ex art. 19 Bestemmingsplan Maasvlakte ’81  

 

Stukje ‘zee’ wordt ‘land’ om tijdig met aanleg te kunnen starten

Gemeente Rotterdam