Bookmark and Share

Effect van aanleg en gebruik op de natuur

De aanleg van Maasvlakte 2 heeft invloed op de natuur, waaronder enkele beschermde vogelsoorten. Dit effect wordt gecompenseerd door de instelling van een bodembeschermingsgebied met rustgebieden in de Voordelta. Het gebruik van Maasvlakte 2 zal door toename van luchtvervuilende stoffen, vooral van de scheepvaart, leiden tot een effect op de duinen van Voorne. Dit mogelijke effect is ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van 35 hectare nieuwe duinen voor de kust van Delfland.

Welke effecten op de natuur zijn te verwachten?

 • Natuureffecten door aanwezigheid van Maasvlakte 2
  Uit onderzoek blijkt dat de landaanwinning de volgende effecten op de beschermde natuur in de Voordelta zal hebben: Verlies van ca 2.500 hectare permanent overstroomde zandbanken op de zeebodem, met een diepte van 0 tot -20 meter (in officiële publicaties 'habitattype 1110' genoemd). Afname van leef- en/of foerageergebied van drie beschermde vogelsoorten: zwarte zee-eend, visdief en grote stern. Deze effecten zijn blijvend en worden daarom gecompenseerd. Dit is gebeurd door de instelling van een bodembeschermingsgebied met rustgebieden in de Voordelta.
 • Natuureffecten door het gebruik van Maasvlakte 2
  Het gebruik van Maasvlakte 2 brengt meer scheepvaart met zich mee. Extra schepen betekent extra luchtverontreiniging en dat heeft een negatieve invloed op de natuur in de duingebieden in de directe omgeving. Dit komt vooral door de extra neerslag van stikstof. Dit ongewenste effect wordt daarom gecompenseerd. Dit is gebeurd door de aanleg van nieuwe duinen voor de kust van Delfland, ten noorden van Hoek van Holland.
 • Natuureffecten door zandwinning op zee
  Het overgrote deel van het zand nodig voor de aanleg van Maasvlakte 2 wordt tussen 2008 en 2013 in de Noordzee gewonnen. De mogelijke effecten van deze zandwinning op de natuur zijn uitgebreid onderzocht. De conclusie van het onderzoek is dat het water - tijdelijk en plaatselijk - troebeler zal worden. Dit kan effecten hebben op het voedselaanbod van een vijftal beschermde vogelsoorten. In de periode tussen 2009 en 2011 kan dit leiden tot een afname van de populatie van deze vogelsoorten. De mogelijke afname is slechts tijdelijk en aanzienlijk kleiner dan de natuurlijke fluctuatie. De populatie kan zich nadien weer volledig herstellen.
 • Overige effecten
  De landaanwinning heeft geen verstrekkende effecten voor andere beschermde soorten in de Voordelta. Ook de overige beschermde habitattypen, zoals slikken en schoren, worden niet bedreigd. De aanwezigheid van Maasvlakte 2 heeft ook geen gevolgen voor de strikt beschermde natuurwaarden in de verder weg gelegen Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde, Noordzeekustzone en Waddenzee. Maasvlakte 2 heeft weliswaar een bescheiden invloed op het stromingspatroon en het slibtransport langs de Nederlandse kust, maar de natuurwaarden in de genoemde Natura 2000-gebieden zullen hiervan geen last hebben. Ook voor Goeree en de dichterbij gelegen Natura 2000-gebieden zijn de effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte 2 verwaarloosbaar. Ook andere effecten van de zandwinning en het gebruik van het toekomstige haven- en industrieterrein zoals op deze site beschreven zijn verwaarloosbaar.

Nieuwe natuur op Maasvlakte 2

Niet alleen wordt de natuur die door de aanleg van Maasvlakte 2 verdwijnt of achteruitgaat ruimschoots gecompenseerd, ook op Maasvlakte 2 zelf is ruimte voor natuur. Dit zal vooral merkbaar zijn in de zeewering, een aangelegde duinenrij die het nieuwe haventerrein omsluit. Daarnaast zal zich op de ongebruikte terreinen spontaan natuur ontwikkelen. Die zal met zorg worden beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam.