Bookmark and Share

Verkeer rond Rotterdam neemt in de toekomst toe

Los van de komst van Maasvlakte 2, staat vast dat alle verkeer (woon/werk, zakelijk en recreatie) op alle snelwegen en doorgaande wegen rond Rotterdam in de toekomst toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat de komst van Maasvlakte 2 een relatief geringe bijdrage levert aan de verkeersproblematiek in Rijnmond. Het is vooral de autonome groei van het verkeer in de regio die het probleem veroorzaakt.

Maasvlakte 2 zal in de eindsituatie, rond 2033, tot 29.100 motorvoertuigritten per werkdag leiden. 18.800 ritten daarvan worden gemaakt door 9.400 vrachtwagens die Maasvlakte 2 aandoen). Ter hoogte van het Vaanplein is rond 2033 de bijdrage van Maasvlakte 2 nog maar 2% ten opzichte van het totale verkeer (4.400 van de 176.500 motorvoertuigritten) en 6% ten opzichte van het vrachtverkeer (3.200 van de 52.100 vrachtritten).

Gewenst resultaat

Het Havenbedrijf stimuleert zoveel mogelijk het vervoer van containers per schip en per trein. Gewenst resultaat (in 2033):

  • Aandeel weg van 47% naar 35%
  • Aandeel spoor van 13% naar 20%
  • Aandeel binnenvaart van 40% naar 45%

Het Havenbedrijf zet in op bereikbaarheid met de volgende projecten:

  • Verkeersonderneming - in deze organisatie slaan gemeente en stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de handen ineen om met een pakket gerichte acties de verkeersdruk op de A15 te verminderen.
  • Vestigingsbeleid - het Havenbedrijf geeft voorrang aan bedrijven die veel van hun achterlandtransport via spoor of binnenvaart (of pijpleidingen) laten lopen.
  • Containertransferium in het achterland - via deze transferia kunnen meer containers met een binnenvaartschip in plaats van een truck naar een locatie buiten de regio worden vervoerd.
  • Meer gebruik van collectief personeelsvervoer door bedrijven in de haven.
  • Inzet Havenbedrijf-wegennet - bijvoorbeeld als calamiteitenroute.
  • Pilot Dynamisch Verkeersmanagement - ism Rijkswaterstaat en andere partijen.
  • Inzet op innovatie - onder andere door participatie in Transumo-projecten. Transumo is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Overige maatregelen

Ondertussen zit de overheid niet stil. Vanaf 2015 zal de A15 op veel plaatsen verbreed zijn. Ook staat de A4 Midden Delfland op het programma. Het verkeerssysteem voor Rotterdam blijft echter kwetsbaar. Daarom maakt het Havenbedrijf zich sterk voor een extra oeververbinding in het westen.

Openbaar vervoer

Maasvlakte 2 wordt straks ook bereikbaar via openbaar vervoer. Het distributiepark op het nieuwe terrein zal ook per bus bereikbaar zijn. Daarnaast werkt men in breder verband aan besloten vervoer. Samen met andere organisaties bekijkt het Havenbedrijf of medewerkers in het havengebied collectief van en naar het werk gebracht kunnen worden. Daarmee loopt het aantal ritten met personenauto's terug en dat scheelt ook in de files.