Bookmark and Share

De oudheid komt tot leven

Zo'n 30.000 jaar geleden bevolkten mammoeten, hyena's en vele andere diersoorten de huidige Noordzeebodem. Bij de aanleg van Maasvlakte 2 vonden we daar de bewijzen van: tanden, kiezen, wervels, botten en zelfs hyenakeutels zijn tevoorschijn gekomen uit het zand waarmee de havenuitbreiding werd aangelegd. Ook vuurstenen gereedschappen zijn aangetroffen, waarmee de aanwezigheid van de vroege mens in het gebied ook is aangetoond. Daarmee heeft het project zowel met de warme belangstelling van paleontologen als van archeologen te maken.

Bouwen aan de toekomst betekent voor het Havenbedrijf Rotterdam zuinig zijn op de oudheid. Bij de aanleg van Maasvlakte 2 zijn geen belangrijke archeologische waarden verloren gegaan. Voorafgaand aan het werk heeft daarom in de zee(bodem) archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarmee is kennis verworven over locaties waar eventuele waardevolle vondsten gedaan zouden kunnen worden bij de aanleg van Maasvlakte 2. Zorgvuldig boven water halen of juist ontzien, is dan de keuze die moet worden gemaakt.

Afspraken

Het Havenbedrijf Rotterdam, aannemer PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben afspraken gemaakt over de manier waarop tijdens de aanleg omgegaan moest worden met archeologische vondsten. Zo werd binnen 24 uur na een archeologische vondst het Havenbedrijf en RCE geinformeerd door de aannemer en waren er afspraken hoe met vondsten diende te worden omgegaan.

De afspraken borgden twee zaken: zorgvuldige handelswijze bij archeologische vondsten en voortgang van het bouwproces. RCE heeft in dit project de rol van bevoegd gezag, mede namens de Rotterdamse archeologische dienst (BOOR) en de provincie Zuid-Holland. Het Havenbedrijf heeft € 3 miljoen uitgetrokken voor het archeologisch onderzoek.

Over de mammoetbotten en andere paleontologische vondsten die in het vers opgespoten zand zijn gedaan, is in wetenschappelijke kring enthousiast gereageerd. Serengeti in de Noordzee werd het zandwingebied voor de kust van Zuid-Holland al genoemd. Om ook deze vondsten goed terecht te laten komen, is het Havenbedrijf met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam overeengekomen alle paleontologische vondsten die tijdens de aanleg werden gedaan aan het museum te schenken.

Schatten van het mammoetstrand

De bodem van de Noordzee is als een omgekeerd geschiedenisboek. Wie er van bovenaf in gaat graven, om met het zand bijvoorbeeld weer een Maasvlakte aan te leggen, komt overblijfselen van onze voorouders tegen. Eerst bommen en vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, dan houten scheepjes en aardewerken kruiken. Via bodemlagen waar de steentijdmens op heeft geleefd kom je uiteindelijk op de diepte waar de mammoeten, de wolharige neushoorns, hyena's en reuzenherten leefden.

 
In het zand van Maasvlakte 2 zijn al die sporen van voorbij leven aangetroffen. Wetenschappers hebben hun uiterste best gedaan er met de modernste technieken zoveel mogelijk nieuwe informatie uit te halen. De spectaculaire resultaten daarvan zijn bijeengebracht in een rijk geïllustreerde en vlot geschreven boek. Laat je rondleiden in de wondere wereld van vuursteen, mammoetkiezen en versteende hyenadrollen.

 
 
Het boek werd zaterdag 25 januari 2014 gepresenteerd en is te koop in informatiecentrum FutureLand en in boekhandels.